Formål

Formål


 • At verdensmål nr. 3 "Sundheds og Trivsel" opfyldes i Rebild Kommune
 • At Skørping Idrætscenter vil være et samlingspunkt for både indendørs og udendørs idræt.
 • At Rebild Kommunes ambition om at blive Danmarks outdoor-destination nr. 1 kan realiseres

Mission

  Baseret på brugerinddragelse og samskabelse, at forny og udbygge Skørping Idrætscenter, så
 • forholdene for nuværende brugere forbedres
 • rammerne for nye brugere skabes
 • behovene hos fremtidens brugere tilgodeses.

Vision

  1. At forny og udbygge Skørping Idrætscenter med renovering af eksisterende idrætscenter og etablering af nyt anlæg, som skal være
 • et mødested med gode faciliteter for eksisterende udøvere af indendørs og udendørs sportsgrene, herunder fastholdelse af eksisterende medlemmer
 • et mødested for brugere, som ikke er medlem af en forening i dag - daginstitutioner, SFO, skole, syge og raske, amatører og elite
 • et Trail Center, som skal samle alle de aktiviteter, som hører til i skoven, ved søen og i bakkerne, herunder være centrum for eksisterende og nye større sportslige events, som afholdes i og omkring Skørping Idrætscenter.

  2. At få flere medlemmer i foreningerne
 • Skabe rammer så foreningerne kan opleve medlemsvækst
 • Etablere nye foreninger, der tilbyder sportsgrene som ikke findes i dag
 • Mulighed for medlemskaber på tværs af foreningerne.

Værdier

 • Samskabelse - inddragelse af nuværende og fremtidige brugere er afgørende for at fremtidens Skørpings Idrætscenter bliver brugt som tiltænkt. Brugerne er ikke blot høringsparter, men placeres centralt i styregruppen, deltager ved alle workshops og har de afgørende stemmer i de centrale beslutninger.
 • Bæredygtighed - Fremtidens Skørping Idrætscenter skal være bæredygtigt i alle faserne - i udviklingsprocessen, under etablering og i den efterfølgende drift. Dette ved eksempelvis kun at udføre de mest nødvendige ændringer, benytte eksisterende elementer, genbruge materialer og bruge lokale, bæredygtige leverandører og entreprenører.
 • Respekt for økonomi - Det er essentielt for Fremtidens Skørping Idrætscenter at have sammenhæng i økonomien, både i forhold til etablering og efterfølgende drift. I udviklingsfasen lægges stor vægt på fundraising, og der indhentes rådgivning fra relevante aktører/eksperter med indsigt i drift og økonomi i et idrætscenter.
 • Funktionalitet og sammenhæng - Fremtidens Skørping Idrætscenter etableres med fokus med høj funktionalitet i højsædet - både ude og inde samt koblingen herimellem.


Potentialer

  Arbejdsgruppen har foreløbigt identificeret fire "potentialer" under de indledende møder. Der identificeres løbende flere potentialer. Der iværksættes aktiviteter og afprøvninger for hvert potentiale, så forskellige former for samarbejde, udstyr mv. hurtigt testes og evalueres med henblik på implementering i Fremtidens Skørping Idrætscenter. Samtidig lukkes nye brugergrupper ind i nogle midlertidige faciliteter med det samme, så ventetiden på det færdige center ikke føles så lang.
  Læs mere her: https://drive.google.com/file/d/1ZqWb7ycrf9JSWJ8HZE_T798cspGjMTfg/view?usp=sharing
  Potentiale 1: Styrke outdoor-aktiviteterne
  Rebild Kommune er beliggende i en enestående smuk natur, og udgør en hjørnesten i kommunens profilering. Det er derfor oplagt at tage udgangspunkt i potentialet mellem natur og sundhed i Rebild Kommune. Aktiviteterne i og omkring Rold Skov bliver flere og flere, mens medlemstallene i foreningerne som bruger Rold Skov også stiger. Alene i Rebild Kommune findes der således mere end 1.100 registrerede foreningsmedlemmer, hvor udøverne bruger Rold Skov til at få sved på panden. Foruden de registrerede foreningsmedlemmer må nævnes alle de brugere, som ikke er medlem af en forening, sportsudøvere fra andre kommuner og turister.De har det til fælles at de benytter Rold Skov til deres sport, men de har også det til fælles at de ikke har et sted at mødes inden og efter deres aktivitet. De har brug for et Trail Center til blandt andet omklædning, undervisning og opbevaring af grej, i stedet for at bruge parkeringspladsen ved Skørping Idrætscenter og Skørping Skole til dette formål. Det bliver desuden en oplagt destination for store sportslige events, som kan tiltrække sportsudøvere fra hele Danmark.Udvidelsen af Skørping Idrætscenter med et Trail Center bliver en naturlig og nødvendig støttefunktion for outdoor-sporten, men også et aktiv for Rebild Kommune.
  Potentiale 2: Målrettet indsats til børn og unge
  'Fremtidens Skørping Idrætscenter vil invitere kommunens børn og unge indenfor. I samarbejde med dagtilbuddene i Skørping, indrettes et aktivitets- og motorikrum, som barselsgrupper, legestuer, dagplejere, vuggestuer og børnehaver kan benytte. Der opstilles faciliteter med puslepladser, højstole og overdække til barnevogne, så Fremtidens Skørpings Idrætscenter bliver et attraktivt mødested for denne målgruppe. I samarbejde med Skørping Skole og SFO udvikles et koncept målrettet 2.-3. klasserne. Der er en tendens til at netop denne målgruppe er vanskelige at fastholde i SFO'en, da mange foretrækker at opholde sig hjemme ved skærmen. Fremtidens Skørping Idrætscenter skal være et attraktivt mødested efter skoletid, som lægger op til spontan aktivitet og samvær. Opholdet i idrætscenteret vil inspirere målgruppen til at blive en del af det eksisterende foreningsliv, så de gode motionsvaner fastholdes igennem barndom og ungdom.
  Potentiale 3: Målrettet indsats til genoptræning efter sygdom
  I samarbejde med brugerne og Rebild Kommunes DGI-konsulent indrettes Fremtidens Skørpings Idrætscenter, så det tilgodeser de behov kommunes borgere har ifm genoptræning efter sygdom.
  Potentiale 4: Inddragelse af nye brugere, erhvervsliv og turisme
  Fremtidens Skørpings Idrætscenter skal ikke kun være til foreningsmedlemmer. Det skal være et mødested for alle, og skal indbyde til spontan aktivitet, samvær og leg. Centeret skal byde på aktiviteter for dig der venter på skolebussen, de mindre søskende der er med i hallen for at se håndbold, og seniorerne der vil mødes og være aktive sammen. Det eksisterende cafeteria og køkken kan oplagt fornyes og åbnes op, så rummene bliver tilgængelige for brugerne til eksempelvis madlavning, fællesspisning og socialt samvær. Turistforeninger og erhvervsliv inddrages i tilrettelæggelsen, så centeret bliver et aktiv for byen og kommunen.